Szótár

A szótárban a legfontosabb angol kifejezéseket gyüjtöttük össze, amelyek a NetWare használata során elöfordulnak. Nem a könyv szavait magyarázzuk, de azok közül is jónéhány megtalálható közöttük, tehát önállóan is megállja a helyét. A kifejezések az angol abc szerint sorban találhatók meg, alatta pedig a rövid magyarázat.

 

A

ABEND (Abnormal end)

Az operációs rendszertöl kaphatunk ilyen üzenetet, amely egy olyan súlyos problémát jelez, amelyet az operációs rendszer nem tud elhárítani. Ezután a NetWare szervermüködése megáll, újra kell indítanunk.

ACCESS CONTROL LIST

Hozzáférés Vezérlési Lista

Egy NDS objektum tulajdonsága, amely más objektumok hozzáférését vezérli az objektumhoz.

ACCESS CONTROL RIGHT

Hozzáférés Vezérlési Jog

Egy állomány rendszer jogosultság, amely egy katalógus, vagy egy állomány számára megadja a jogokat ahhoz, hogy módosítsuk a trustee összerendelést és az IRF-et.

ACCOUNTING

Számlázás

A hálózati eröforrások használatának nyomon követése. A hálózati rendszergazda a hálózati szolgáltatások számára egy értéket rendelhet és a felhasználók rendelkezhetnek számlával. Ezt a számlát fogyasztják azáltal, ha hálózati eröforrásokat használnak. A hálózati szolgáltatás a blokk olvasás, a blokk írás, a bejelentkezett idö, a lemez tárolás, és az egyéb szolgáltatás kérések.

Accross-the-wire migration

Szoftverfrissítés hálózaton át

A NetWare 4-es átállás egy lehetséges módja.

ACTIVE HUB

ARCNET fizikai hálózatban egy olyan eszköz, amely a jeleket erösíti.

ADD OR DELETE SELF PRoperty RIGHT

Önmaga hozzáadás vagy törlés tulajdonság jog

Egy tulajdonsági jog, amely lehetövé teszi a trustee számára, hogy hozzáadja magát az adott objektum tagsági listájához ill. eltávolítsa magát onnan.

ADMIN OBJEct

Admin objektum

Egy felhasználói objektum, amely az installálás során automatikusan elkészül. Aki hozzáfér az objektumhoz képes a teljes hálózat menedzselésére.

ALIAS OBJEKTUM

Egy leaf objektum, amely egy más, ún. eredeti objektumra mutat.

Archiválás

Állományok hosszú idöre történö eltárolása pl. optikai lemezre, vagy magnetofon kazettára.

ATTACH

Egy NetWare szerver és egy munkaállomás között létrejövö kapcsolat. A szerver minden munkaállomáshoz egy kapcsolatszámot rendel.

AttribUTES

Attribútumok

Katalógus, vagy állomány tulajdonságok, amelyek megmutatják, hogy azzal a katalógussal, vagy állománnyal mit lehet csinálni.

AUDITING

Auditálás

A hálózati tranzakciók nyomonkövetése és tárolása.

authentication

Hitelesítés

A bejelentkezés során a jelszó titkosításának kulcs kezelése és a jelszó ellenörzése.

AUTOMATICK ROLLBaCK

Automatikus visszaállítás

A TTS tulajdonsága, amely azt jelenti, hogy hiba esetén az adatbázis eredeti és még utolsó jó állapotát visszaállítja automatikusan.

 

B

BACKUP

Biztonsági mentés

Adatok kimásolása egy tárolóeszközre (a floppy lemezre, szalagra, merev lemezre), a biztonsági másolat készítése. A lementett állományok visszaállíthatók, ha az eredeti állományok megsérülnének.

base schema

Alapséma

A NetWare 4-essel szállított séma, mely az objektumok típusát, tulajdonságait, viszonyát rögzíti, és bövíthetö.

BINDERY

A NetWare 4-es elötti szerverek hálózati adatbázisa, amely egyedeket tartalmaz, mint pl. a felhasználók, csoportok és munkacsoportok definícióját.

bindery context

Az NDS beállítása, az íly módon megadott konténerek képezik a bindery kliensek objektumainak helyét.

BINDERY EMULATION

A 4-es NetWare tulajdonsága, amely képessé teszi a NetWare 4-es szervert arra, hogy együttmüködjék bindery (tipikusan NETX-es) kliensekkel.

BINDERY OBJECT

Egy levél objektum, amely az NDS-ben egy bindery típusú objektumra utal.

BLOcK

A lemez helyek legkisebb elérhetö része, amely egy NetWare köteten található. Mérete az installáláskor beállítható.

block suballocation

Blokk részallokáció

Az állományrendszer azon képessége, hogy egy blokkban több állományt is képes tárolni.

boot

Rendszerindítás

BRIDGE

Egy olyan hálózati aktív eszköz, amely hozzákapcsolódó hálózatok között protokollfüggetlen, hálózati címek szerinti szelektív adatcsomag továbbítást végez.

BROWSE object RIGHT

Objektum böngészése jog

Egy objektum jogosultság, amely engedélyezi, hogy az NDS-ben objektumokat keressen és nevüket megtekinthesse.

BROWSING

Böngészés

Az NDS-ben objektumok keresése, böngészése.

BTRIEVE

Egy teljes kulcs-indexelt rekord kezelö adatbázis rendszer, mely saját adatállományokban tárolja az információkat.

BUFFER

A szerver, vagy a munkaállomás memóriájának egy része, amely átmeneti adatok tárolására szolgál.

 

C

CABLING SYSTEM

Kábelezési rendszer

A hálózatok fizikai szintü megvalósításának a része.

CACHE BUFFER

Gyorsítótár puffer

A NetWare szerver memóriájának egy része, amely állományok átmeneti tárolására szolgál. Mérete nagyban meghatározza a szerver teljesítöképességét.

CACHE MEMORY

Gyorsítótár

A NetWare szerverekben található memória területnek két fajtája van az egyik a directory caching azaz katalógus átmeneti tárolás. Azt jelenti, hogy a katalógus táblákat a szerver memóriájában is tárolja, ezáltal az állományokhoz való hozzáférés sebessége nö meg.

A másik módszer a file caching, mely az állományokat olvasáskor a memóriába helyezi és innen kerülnek kiszolgálásra.

CAN'T COMPRESS ATTRIBUTE

Nem kompresszálható attribútum

Egy állapot flag, amely azt jelzi, hogy az állományt nem lehetett kompresszálni.

CLIENT

Kliens

Egy munkaállomás, amely NetWare szoftvert használ a hálózat eléréséhez. A NetWare alatt a kliens típus lehet DOS, Machintosh, OS/2, UNIX, és Windows típusú.

code page

Kódlap

Az nemzeti sajátoságú (ékezetes) karakterek megjelenítését lehetövé tevö kódkészlet. A magyar kódkészlet a DOS-nál a CP 852.

COMMAND FORMAT

Parancs formátum

Konvenciók, amelyek elöírják, hogy a billentyüzetröl egy parancsot hogyan kell bevinni.

COMMUNICATION

Kommunikáció

Egy számítógépes rendszerben adatátviteli tevékenység két eszköz között

COMMUNICATION PROTOCOLS

Kommunikációs protokollok

Olyan konvenciók, vagy szabályok, amelyek leírják, hogy hogyan kell kommunikálni két, vagy több végpont között a hálózatban.

COMPARE property RIGHT

Tulajdonság összehasonlítása jog

Ez egy tulajdonság jogosultság, amely megengedi, hogy összehasonlítsunk egy tulajdonságot egy megadott értékkel.

common name (CN)

Közös név

Egy levél objektum saját neve.

complete name

Teljes név

Egy objektum neve, az elérési úttal együtt.

COMPRESSED ATTRIBUTE

Kompresszált attribútum

Egy állapot jelzö, amely megmutatja, hogy az állomány kompresszált.

COMPUTER OBJECT

Számítógép objektum

Egy levél objektum, amely egy számítógépet reprezentál.

CONFIGURATION

Konfiguráció

A hálózaton használt eszközök és a módszer, ahogy az eszközöket összekapcsoljuk. A hardver konfiguráció áll :

CONNECTION NUMBER

Kapcsolat szám

NetWare szerver minden hozzákapcsolódó munkaállomáshoz egy számot rendel. Minden bekapcsoláskor ugyanaz a munkaállomás eltérö számot kaphat.

CONNECTIVITY

Összekapcsolhatóság

Képesség, hogy különbözö hardver és szoftver részeket összekapcsolhassunk hálózatban, annak érdekében, hogy a eröforrásokat megosszuk.

console

Konzol

A NetWare szervert vezérlö billentyüzet és monitor.

CONTAINER OBJECT

Konténer objektum

Egy olyan objektum, amelyben vannak egyéb objektumok. Arra használhatjuk, hogy az NDS-ben az objektumokat hierarchiába szervezhessük.

CONTEXT

Kontextus

A katalógusstruktúrában egy objektum pozíciója, pontosabban az objektum konténer objektumának a pozíciója.

COPY INHIBIT ATTRIBUTE

Másolás tiltása attribútum

Egy állomány attribútum, amely megtiltja a felhasználó számára az állomány másolását (csak Macintosh munkaállomásokon használható).

COUNTRY OBJECT

Ország objektum

Egy konténer ojektum, amely meghatározza az országot, ahol a hálózat bizonyos része található.

CREATE RIGHT

Létrehozás jog

Egy állomány rendszerjog, amely megengedi, hogy a felhasználók akik ezzel a joggal rendelkeznek új állományokat, vagy alkatalógusokat készítsenek, a törölteket eltávolíthassák.

create object right

Objektum létrehozása jog

Egy NDS jog, mely lehetövé teszi objektumok létrehozását.

current context

Aktuális kontextus

Az éppen aktuálisan beállított kontextusunk.

CYLINDER

Sáv

A merev lemez több lemezeinek azonos koncentrikus körökböl álló része, melyet a fejek egyszerre érnek el. Általában minél több cilindere van egy merev lemeznek, annál több adatot képes tárolni.

 

D

DATA MIGRATION

Adatmigráció

A NetWare operációs rendszer a megadott ideje nem használt állományokat automatikusan szalagra, optikai tároló eszközre (HCSS) viheti át, hogy a lemezen több hely álljon rendelkezésre. Ha szükséges, ismét automatikusan visszaállítja a lemezre az állományokat. Ez a képesség az adatmigráció.

DATA PROTECTION

Adatvédelem

A hálózatban adatvédelmet jelent.

  1. A katalógusok és az állomány allokációs táblák duplikálása.
  2. A read-after-write verification, amely a lemezre írás után visszaolvassa az írás eredményét.
  3. Hot fix, amely a sérült lemez blokkok átirányító területe.
  4. Lemez tükrözés, amely több lemezen tartja egyszerre ugyanazokat az információkat és duplexálás ha külön kontroller vezérli a két lemezt.

DATA SET

Adathalmaz

Az SBACKUP által manipulált adatok csoportja.

DEFAULT DRIVE

Alapértelmezett meghajtó

A meghajtó, melyet a munkaállomás használ. Általában a meghajtó prompt mutatja az aktuális meghajtót.

DEFAULT SERVER

Alapértelmezett szerver

A hálózatba történö belépéskor érvényes szerver. A NET.CFG-ben állítható.

DELETE INHIBIT ATTRIBUTE

Törlés tiltása attribútum

Egy állományrendszer attribútum, amely megtiltja, hogy egy fellhasználó katalógust, vagy állományt töröljön.

DELETE Object RIGHT

Objektum törlése jog

Egy objektum jogosultság, amely megengedi, hogy az NDS-böl objektumot töröljön.

DESTINATION SERVER

Célszerver

A 4-es NetWare szerver, amely adatállományokat és bindery állományokat és más információkat migrál egy elözö (3.x, 2.x) NetWare-röl.

DEVICE DRIVER

Eszközmeghajtó

Egy NLM, amely a NetWare operációs rendszerben egy fizikai eszköz és az operációs rendszer kapcsolatát biztosítja.

DEVICE NUMBERING

Eszköz számozás

Egy eszköz meghatározására szolgáló módszer. Három fajta számot különböztetünk meg:

  1. Fizikai cím. Ez a kártyán beállított kapcsoló címe.
  2. Eszköz kód. A fizikai kártyacím alapvetöen meghatározza, de kiegészül a meghajtó definíciójával is.
  3. Logikai szám. Az eszköz kódhoz hasonló logikai szám.

DEVICE SHARING

Eszköz megosztás

Helyi eszközök vezérelt megosztását jelenti a közös használat érdekében.

Directory

Katalógus

Directory. Az NDS adatbázis közös neve, amely objektumokat tartalmaz egy hierarchikus fa strukturában.

directory: A NetWare állományrendszer része. Állományokat és katalógusokat tartalmazhat.

directory and file right

Katalógus és állomány jog

Jogosultságok, amelyek meghatározzák a felhasználó lehetöségeit a katalógusok, vagy az állományok kezelésében.

directory entry

Katalógus bejegyzés

Egy katalógus bejegyzésben megtaláljuk a katalógus, vagy az állomány nevét, a készítöjét, az utolsó módosítás idejét és dátumát és az adatok elsö blokkjának címét is.

directory entry table (DET)

Katalógus bejegyzések táblázata

A katalógus bejegyzések táblázata mely tartalmazza a katalógusok és állományok információit, egy köteten belül. Egy DET 128 byte hosszú, tehát 32 bejegyzés található minden katalógus blokkban (mivel ez 4096 byte). A maximális számuk 2,097,152 , mely a max. katalógus blokkok (65,536) és a blokkban található DET-ek (32) szorzata.

DIRECTORY MAP OBJECT

Katalógus összerendelés objektum

Egy levél objektum, amely egy köteten egy katalógusra mutat.

directory path

Katalógus elérési út

Egy teljes specifikáció, amely a szerver nevét, a kötet nevét, és az állomány rendszerben található katalógusok felsorolását jelenti a struktúrának megfelelöen, a kívánt katalógusig.

directory rights

Katalógus jogok

Jogosultságok, amelyek meghatározzák a felhasználó lehetöségeit a katalógusok kezelésében.

DiRECTORY SERVICES

Katalógus szolgáltatások

Ld. az NDS-nél

DIRECTORY SERVICES REQUEST

NDS szolgáltatás kérések

Az NDS adatbázishoz felhasználók, vagy hálózati rendszergazdák fordulhatnak kérésekkel, amelyek alapvetöen három félék lehetnek:

directory structure

Katalógus struktúra

A kötetek, katalógusok és az állományok rendszere, amelyet egy NetWare szerver használ a lemezen adatok tárolására.

Directory tree

NDS fa

Az NDS adatbázisban az objektumok hierarchikus struktúrája. Az NDS struktúra tartalmazza a konténer objektumokat és a bennük lévö levél objektumokat.

disk

Lemez

Egy mágneses elven müködö tárolóeszköz. Az alábbi típusait használjuk:

Hard disk, floppy disk, CD-ROM, optical disk (WORM).

disk controller

Lemezvezérlö

Egy hardver eszköz, amely vezérli a lemezegységet.

disk coprocessor board (DCB)

A Novell így nevezi a SCSI Host Bus adaptert.

disk driver

Lemezmeghajtó

A NetWare operációs rendszer és egy merev lemez közötti NLM interface.

disk duplexing

Lemez kettözés

Adatvédelemre használt módszer. Két merev lemezt használ és különbözö vezérlöket a lemezekhez. Ha valamelyik lemezegység, vagy lemezvezérlö elromlana a másik automatikusan átveszi a szerepét.

disk format

Lemezformátum

A merev lemez formája, vagy struktúrája, mely képes az operációs rendszertöl függöen az adatokat a lemezen elhelyezni. A DOS-nál és a NetWare-nél ez a formátum a FAT.

disk interface board

Lemez csatoló kártya

A mikroprocesszor és a lemez vezérlö közötti csatoló kártya.

disk mirroring

Lemez tükrözés

Egy adatvédelmi eljárás, amely egy NetWare partíciót két külön merevlemezen tárol annak érdekében, hogy a lemezhiba esetén a másik lemez átvegye a meghibásodott müködését.

disk partition

Lemez partíció

A NetWare szerver merevlemezén egy logikailag különálló rész. A NetWare operációs rendszernek szüksége van egy DOS partícióra , innen indul el a rendszer. Ezenkívül legalább egy NetWare partícióra is szükségünk van.

disk subsystem

Lemezes alrendszer

Egy külsö egység, amely a NetWare szerverhez kapcsolódik és merev lemez egységeket, szalagos egységet, optikai meghajtókat, vagy ezek kombinációját találhatjuk benne.

distinguished name

Megkülönböztetö név

Egy objektum teljes neve, mely a kontextusából és a közös nevéböl (CN) áll össze.

DON't COMPRESS ATTRIBUTE

Nem kompresszálható atttribútum

Egy állomány rendszer attribútum, amely megtiltja az állományok kompresszálását.

DON'T MIGRATE ATTRIBUTE

Nem migrálható attribútum

Egy állományrendszer attribútum, amely megtiltja az állományok migrációját.

don't suballocate attribute

Nem részallokálható attribútum

Egy állományrendszer attribútum, amely megtiltja egy állomány számára, hogy más állományokkal egy blokkot megosszanak. Különösen változó méretü adatbázisoknál használható.

DOS DEVICE

DOS eszköz

Egy tárolóeszköz, amely a DOS lemez formátumával kompatibilis. Általában egy lemezmeghajtó, vagy egy szalagos mentés egység.

drive

Meghajtó

Fizikai meghajtó. Egy tároló eszköz, melyre adatokat lehet írni és olvasni róla, mint pl. lemezegységek és szalagos egységek. Azok a meghajtók amelyek fizikailag munkállomásra kapcsolódnak a helyi meghajtók.

Logikai meghajtó. Egy lemezegység meghatározott katalógusát reprezentálja.pl. a hálózati meghajtó.

drive mapping

Meghajtó összerendelés

Az állomány rendszerben a rendszer valamely katalógusára mutató összerendelés, egyetlen betüvel jelöljük.

Egy állomány meghatározásához meg kell adni a kötetet, a katalógust, és az alkatalógusokat egész addig amíg el nem jutunk a megfelelö állományig. Hozzárendelhetünk ilyen alkatalógusokat is egy meghajtóhoz és ezek után csak a meghajtó betüjelével kell hivatkoznunk a teljes elérési útra. A NetWare hálózatokban az alábbi meghajtó összerendelések léteznek:

 

  1. Helyi meghajtó összerendelés. A munkaállomáshoz fizikailag kapcsolódó meghajtók betüjelei.
  2. Hálózati meghajtó összerendelés. A hálózati meghajtók, amelyek a hálózaton található kötetek katalógusai. Általában az F-töl a Z-ig terjedö betük reprezentálják (ebbe a tartományba tartoznak a keresö meghajtók is).
  3. Hálózati keresö meghajtók. Ezek olyan meghajtók, amelyek hasonlóan a hálózati meghajtó összerendelésekhez a hálózatban található katalógusra mutatnak. A hatásuk ezenkívül annyi, hogy a DOS PATH -nak megfelelöen az általunk megadott állomány, ha az aktuális katalógusban nincsen, akkor az ilyen módon megadott keresö meghajtó összerendeléseken át keresödik. Összerendelése Z-töl visszafelé történik.

Directory map object

Katalógus összerendelés objektum

A Katalógus struktúra részei, amelyek egy katalógusra mutatnak. Segítségével nem a fizikai katalógusra hivatkozunk, hanem egy logikai objektumra, amely tovább címez a fizikai objektumra.

dynamic configuration

Dinamikus konfiguráció

A NetWare szerver tulajdonsága, amely attól függöen, hogy milyen eröforrások állnak rendelkezésére és milyen kiszolgálás kéréseket kell kiszolgálnia, a saját konfigurációját képes dinamikusan megváltoztatni.

 

E

Effective rights

Hatásos jogok

Azok a katalóguson, állományon vagy objektumon érvényes jogok, melyek a különbözö jogok eredményeként adódnak és amelyeket az adott felhasználó ténylegesen gyakorolhat az adott állományon, katalógusban, NDS objektumon.

elevator seeking

„Lift" keresés

A NetWare tulajdonsága, mely a merevlemez kéréseket a lemezen található adatok szerint rendezi, és egy fej mozgással szedi össze az adatokat. (Ahogyan a lift összeszedi az utasait.)

Erase right

Törlési jog

Egy állomány rendszer jogosultság, mely megengedi katalógusok, részkatalógusok, állományok törlését.

Ethernet configuration

Ethernet konfiguráció

Az Ethernet eszköz beállítása. Gyakorlatilag a frame (keret) típus meghatározása. Fajtái:

Ethernet_802.2: NetWare 4 alapértelmezett keretformátuma

Ethernet_802.3: NetWare 3.11 alapértelmezett keretformátuma

Ethernet_II: ha DEC, TCP/IP vagy AppleTalk Phase I protokollokat használunk, kötelezö, de ez az általánosan használt

Ethernet _SNAP ha Appletalk Phase II protokollt használunk.

execute only attributum

Csak végrehajtható attribútum

Egy állomány rendszer jog, mely egy állományra vonatkoztatva nem engedi meg a másolását.

external entity object

Külsö egyed objektum

Levelezési rendszerben a külsö egyedek megadására szolgáló objektum.

 

F

fake root

Hamis gyökér

Egy részkatalógus, mely gyökér katalógusként müködik olyan alkalmazások számára, melyek valamilyen ok miatt gyökér katalógust igényelnek.

fault tolerance

Hibatürés

A NetWare operációs rendszer rendelkezik olyan védelmi eljárásokkal, melyek segítségével némely hibákat képes lekezelni. Természetesen ezt külsö beavatkozás nélkül teszi.

file

Állomány

Az információ tárolása egy lemezen. Névvel rendelkezik, mely a DOS-esetén 8 karakter, és egy 3 karakteres kiterjesztés, mely az állomány tartalmára utal.

file allocation table (fat)

Állomány helyfoglalási táblázat

Az állomány fizikai helyét meghatározó táblázat.

file compression

Állomány tömörítés

A lemezeken egy tömörített tárolási módszer. Kb. 50% lemezhelyet lehet vele megtakarítani a NetWare-ben.

file cache

Állomány gyorsító tár

Speciális memóriarész, az állományokhoz tartozó kiszolgálásokat ebböl a memória részböl kiszolgálva, hatékonyabb müködés lehetséges.

file indexing

Állomány indexelés

A FAT bejegyzések sorbaállítása (indexelése) a gyorsabb elérés érdekében, NetWare sajátosság.

file locking

Állomány foglalás

Az állomány foglalása, zárolása olyan állomány müveletek elvégzéséhez, melyek nem engedik meg , hogy azonos idöben többen férjenek az állományhoz. Fontos tulajdonság a többfelhasználós környezetben.

file rights

Állomány jogok

Az állomány trustee számára ezen jogokat lehet megadni.

file scan right

Állományok átnézése jog

Egy állomány rendszer jog, mely megengedi a katalógusok és állományok megtekintését a DIR paranccsal.

file server

Állomány szerver

Egy számítógép, mely az állományokat képes megosztani a felhasználók között.

file sharing

Állomány megosztás

Egy hálózati képesség, mely az állományokat képes megosztani több felhasználó között.

file system

Állomány rendszer

Lényegében a katalógus struktúra felépítésének, az állományok tárolásának módja. Az a mód ahogyan az állományok a lemezen tárolódnak. A NetWare-ben a tároló hierarchia a kötete, katalógus, részkatalógusok.

flag

Lásd: attribútum.

form

prlap

Nyomtató ürlapok segítenek nyomtatási munkák definiálásának tárolására.

frame

Keret

Lásd Ethernet configuration.

 

 

G

gateway

Két hálózat közötti összekötö. Képes különbözö protokollok kezelésére, konvertálására.

global login

Globális bejelentkezés

A NetWare 4-es tulajdonsága, mely lehetövé teszi, hogy egy bejelentkezéssel a teljes (globális) hálózat valamennyi számunkra jogosult részéhez hozzáférjünk.

group object

Csoport objektum

Egy levél objektum, mely valamilyen szempontból összetartozó felhasználókat csoportosít. Így jogosultságokat, egyéb tulajdonságokat adhatunk könnyen, egyszerüen összetartozó felhasználók számára.

 

H

hard disk

Merev lemez

Nagy kapacitású mágneses tároló eszköz. A felhasználók írhatják, olvashatják. A munkaállomáson helyi, a szerveren hálózati, megosztott.

hashing

Hasítás

Egy állomány elérési módszer, mely segítségével nagy köteteken is gyors adatelérést kapunk, lényege, hogy nem sorban egymás után keresi az állományokat. Lásd még Cache.

HCSS

Lásd. High Capacity Storage System

hexadecimal

Számrendszer, mely 16-os alapú. Számjegyei a számok 0-9-ig, majd az A,B,C,D,E,F betük.

hidden attribute

Rejtett attribútum

Dos és OS/2 attribútum, mely katalógusok és állományok számára láthatatlanságot biztosít a DIR paranccsal szemben.

High capacity storage system

Nagykapacitású tároló rendszer

Egy NetWare szerver képesség, mely az optikai lemez könyvtárakat (jukebox) az állomány rendszer részévé teszi. Külön katalógus menedzsment gondoskodik a kezeléséröl. A lemezekröl a régen nem használt állományok optikai lemezre történö átvitelét hívjuk migrációnak, és a visszamásolását de-migrációnak.

home directory

Saját (otthoni) katalógus

Egy felhasználó számára készített katalógus.

host

Gazdagép

Egy SBACKUP-ot futtató NetWare szerver, melyre a tároló vezérlö és a tárolóeszköz kapcsolódik.

hot fix

Üzem közbeni javítás

Egy lemez fizikailag elkülönített része. A hibás lemez szektorok erre a területre kerülnek.

hub

Egy fizikai hálózati eszköz, mely a vonali jeleket újra generálja. ARCNET hálózat esetén aktív, mely a jeleket erösíti, és passzív, mely illesztö funkciókat lát el.

 

I

immediate compress attributum

Azonnali tömörítés attribútum

Egy állomány rendszer attribútum, mely állományok az azonnali kompresszálást írja elö.

indexed attribute

Indexelt attribútum

Egy állomány attribútum, mely a gyorsabb elérést biztosítja, különösen nagyméretü állományok esetén.

inherited rights filter (IRF)

Öröklödö jogok szüröje

A jogosultságok listája, melyet egy katalógus, állomány vagy objektum számára megadhatunk, mely az öröklödést szabályozza. Csak a jogok öröklödésének megakadályozására használható, jogokat nem képes adni.

internetwork

Routerrel (routerekkel) összekapcsolt hálózatok.

ipx/SPX

A NetWare alap protokollja.

IPX external network number

Egy hálózat szám, mely a hálózati szegmens azonosítására szolgál. (8 digites hexadecimális szám).

ipx internal network number

Egy NetWare szerver egyedi azonosító száma. (8 digites hexadecimális szám.)

ipxodi

Egy munkaállomás által használt program modul, mely az IPX protokollt valósítja meg az ODI interface-en keresztül.

 

J

jukebox

Optikai lemezes könyvtár, nagyon-nagy kapacitású tárolóeszköz.

 

L

large internet packet (LIP)

Egy funkció, mely képes az internetwork csomag méretet az eredeti 512 byte-ról megemelni, a nagyobb hatékonyság érdekében.

leaf object

Levél objektum

Az NDS (fa) struktúrában a konténer objektumokban helyet foglaló objektumok közös neve.

link support layer (lsl)

Az ODI egyik komponense, a diszpécser modul.

loadable module

Betölthetö modul

Egy NetWare szerveren NLM (NetWare Loadable Module) és munkaállomáson VLM (Virtual Loadable Module) betölthetö és onnan eltávolítható program.

local area network (LAN)

Helyi hálózat

Egy épületen belüli hálózat, mely kis területre terjed ki.

login

Bejelentkezés

A felhasználó bejelentkezési procedúrája a NetWare hálózatba.

login script

A bejelentkezés során végrehajtódó parancssorozat. Négy fajtája a System Login script, mely minden konténer objektumra definiálható és a konténer objektumban található felhasználók számára végrehajtódik, a Profil Login script amely egy objektum, és az összerendelések alapján hajtódik végre és a felhasználó egyedi Login scriptje, mely az egyedi sajátosságokat tartalmazza. Ha nincs felhaszmáló login script készítve, az alapértelmezett Login script hajtódik végre.

logout

Kijelentkezés

Kijelentkezés a hálózatból.

 

M

map

Összerendelés

A hálózati katalógusok helyi meghajtóhoz rendelése.

memory protection

Memória védelem

A NetWare 4-es tulajdonsága, mely megakadályozza az NLM-ek számára a memória jogosulatlan használatát.

migrated attribute

Migrált attribútum

Egy attribútum, mely egy állomány migráltságát jelzi

MIGRATION

Migráció

NetWare 2-es és 3-as szerverek átállítása 4-es verzióra. Lásd még: Data migration.

modify attributum

Módosított attribútum

Egy állomány tartalmának módosítását jelzi.

modify right

Módosítás jog

Katalógus vagy állomány jog, mely megengedi a módosítást vagy névváltoztatást.

multiple-byte character

Több-byte-os karakter

Egy karakter több byte-on történö ábrázolása. Egy byte-on max. 256 karakter ábrázolható, néhány ázsiai nyelvben ez kevés.

multiserver network

Többszerveres hálózat

Egy hálózatban több szerver müködik, nem tévesztendö össze az internetwork-kel, mely több összekapcsolt hálózatot jelent.

 

N

name context

Név kontextus

Az NDS struktúrában egy objektum pozíciója.

name space

Névterület

Egy speciális NetWare tulajdonság, mely megengedi más operációs rendszerek állomány tárolási technikájának (állomány rendszerének) használatát egy NetWare szerveren. (pl. OS/2, Macintosh,UNIX)

NetWare directory services

NetWare Katalógus (Címtár) Szolgáltatások (NDS)

A NetWare 4-es információ tárolási technikája, mely globális, elosztott, és megismételt adatbázisokból áll. A szervezési egysége az objektum, az NDS-be szervezve. Tartalmazza a hálózati eröforrásokat és ezek adatbázishoz való hozzáférését.

NetWare partition

NetWare partíció

A partíció a merev lemez fizikailag különálló része. A NetWare partíció a NetWare operációs rendszer számára fenntartott terület.

NetWare server

NetWare szerver

Egy számítógép, melyen a NetWare operációs rendszer fut.

NetWare server object

NetWare szerveobjektum

Egy levél objektum, mely egy futó NetWare szervert reprezentál.

network

Hálózat

Egy számítógép csoport, melyek képesek kommunikálni egymással egy átviteli közeg segítségével, és képesek az eröforrásaikat megosztani.

network backbone

Hálózati gerinc

Egy kábelezési rendszer gerinc, mely a szervereket és routereket kapcsolja össze, a hálózat teljesítöképességét növelve.

network node

Hálózati csomópont

Egy számítógép, mely a hálózatra csatlakozik valamely eszköz segítségével. Lehet pl. szerver, router, printer stb.

network printer

Hálózati nyomtató

Hálózat segítségével megosztott nyomtató.

network supervisor

Hálózati rendszergazda

Jogosult a szerverek, munkaállomások felhasználók konfigurálására.

node number

Csomópont szám

Egy egyedi szám, mely a hálózati kártyát azonosítja. Egy hálózaton belül nem lehet két azonos cím. Az Ethernet kártyáknál egy gyár és egy sorozatszám, az Arcnet és a Token-Ring kártyáknál beállítható.

normal attribute

Normál attribútum

Állomány rendszer jog, mely mutatja, hogy nincs speciális NetWare attribútum beállítva.

 

O

object

Objektum

Az NDS objektumokból épül fel. Különbözö típusú objektumok léteznek, különbözö tulajdonságokkal.

object rights

Objektum jogok

Megmutatják egy objektum számára milyen jogokkal rendelkezik katalógusokhoz, állományokhoz vagy más objektumokhoz.

organization object

Szervezet objektum

Konténer objektum, mely segítségével könnyen szervezhetjük a vállalaton belüli hierarchiának megfelelö felépítést. Ez az objektum a vállalat összefogására szolgál.

organizational role object

Szervezeti egység objektum

Levél objektum.

organizational unit object

Szervezeti egység objektum

Egy konténer objektum, mely a vállalaton belüli felépítést teszi szervezhetövé, azáltal, hogy több ilyen objektumot készíthetünk.

 

P

packet

Csomag

A hálózatban mozgatott információ egysége.

packet burst protocol

Egy hatékony üzenetváltási eljárás, mely a küldés-nyugtázás folyamatos használata helyett egy kérés-teljes kiszolgálás-nyugtázás elvet követi, az újabb kérés az elözö nyugtázása nélkül is elindul.

parent directory

Szülö katalógus

Egy részkatalógus felett közvetlenül álló katalógus.

parent objects

Szülö konténer objektumok

Más objektumokat is tartalmaznak, ezen objektumok számára a szülö objektum az a konténer objektum, amelyben helyet foglal.

partition

Partíció

Az NDS adatbázis logikailag összetartozó része. Egy NDS fát több részre oszthatunk.

partition management

Partíció menedzser

Egy módszer a NetWare NDS adatbázis partícionálására és replikázására.

passiv hub

Egy Arcnet passzív elosztó berendezés, mely a fizikai hálózat kiterjedését növeli, több számítógép bekapcsolását lehetövé téve. Lásd HUB.

password

Jelszó

A bejelentkezéskor használt azonosító karaktersorozat.

path

Elérési út

Egy állomány vagy katalógus helyének meghatározása az állomány rendszeren belül.

primary time server

Elsödleges idö szerver

Idö szerver, amely más elsödleges idö szerverekkel és egyetlen referencia idö szerverrel szinkronizálja a szerverek belsö óráját, és másodlagos idö szervereket és munkaállomásokat szinkronizál.

print device

Nyomtató eszköz

Egy periféria amely nyomtatni képes, mint a nyomtató vagy plotter.

print job

Nyomtatási munka

Állomány, mely a nyomtatási sorban várakozik, és tulajdonságokat definiálhatunk részére.

print job configuration

Nyomtatási munka konfiguráció

A nyomtatási munka számára definiált tulajdonságok, a nyomtató, nyomtatósor, másolatok száma, stb megadása.

print üueue

Nyomtatási sor

A print szerverek a nyomtatósorokból továbbítják a nyomtatási munkákat a nyomtatókhoz.

print queue operator

Nyomtatósor operátor

Felhasználó aki képes a nyomtató sorokat menedzselni.

print server

Print szerver

A nyomtatási munkákat a nyomtató sorokból a nyomtatókra küldi, képes 255 nyomtatót kiszolgálni.

print server object

Print szerver objektum

Levél objektum, mely egy hálózati print szervert jelképez.

print server operator

Print szerver operátor

Egy felhasználó aki képes a print szervert menedzselni.

printer

Nyomtató

Helyi vagy hálózati, attól függöen, hogy milyen az elérési módja és, hogy megosztott-e..

printer definition

Nyomtató definíció

Nyomtató szekvenciák definíciója. A NetWare a legismertebb nyomtatók definíciójával rendelkezik. Ilyen pl. a kondenzed mód, vagy a dölt betü, illetve az ezeket jelképezö escape szekvenciák.

printer form

Nyomtató ürlap

Egy nyomtatási képesség, mely segítségével a kinyomtatás jellemzöit (mint pl. papír formátum) lehet tárolni, egy névvel, vagy számmal, amit a nyomtatási munkához rendelhetünk.

printer object

Nyomtató objektum

Fizikai nyomtatót reprezentáló levél objektum.

printing

Nyomtatás

Nyomtatási képesség, mely állományokat képes nyomtatni.

profile login script

Profil login script

Lásd Login script

Profile object

Profil objektum

Login scriptet tartalmazó objektum, amelyet felhasználókhoz vagy csoportokhoz rendelhetünk.

prompt

Parancsjel

Karakter vagy üzenet az operációs rendszertöl, mely a képernyön megjelenik, és a felhasználók parancsainak teljesítését jelzi. A DOS prompt a C:>, a NetWare konzol promptja pedig az állományszervernév:.

property

Tulajdonság

Az NDS objektumok különbözö tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek az objektumról tartalmaznak információkat.

property rights

Tulajdonság jogok

Jogok, melyek megadják, hogy a felhasználó mely objektum tulajdonságaival milyen tevékenységeket végezhet.

public files

Közös (publikus) állományok

A közösen használt állományok, a SYS:PUBLIC katalógusban.

[public] trustee

Egy speciális trustee, amely lehetövé teszi a LOGIN katalógushoz hozzáférést a bejelentkezés elött. Minden felhasználó rendelkezik az ehhez rendelt jogokkal, hasonlóan az EVERYONE csoporthoz a 3-as NetWare-ben.

purge attribute

Egy állomány rendszer jog, mely egy törlés utáni azonnali eltávolítást eredményez.

 

Q

queue

Nyomtatósor

 

R

read-only attribute

Csak olvasható attribútum

Egy állomány rendszer attribútum, mely megtiltja az állományba írást.

read right

Olvasási jog

Egy állomány rendszer jog, mely állományok megnyitását és olvasását eredményezi.

record locking

Rekord foglalás

Az adatbázis állományok rekordjainak foglalása, olyan müvelet számára, amely egyedi hozzáférést feltételez (pl. írás)

recursive copying

Rekurzív másolás

Egy másolás, mely során az alkatalógusok, és ezek állományai is másolódnak.

reference time server

Referencia idö szerver

Az összes elsödleges idö szerver számára idö szinkronizálást végez.

remote boot

Távoli rendszerindítás

Lemez nélküli munkaállomások számára az a képesség, hogy a szerverröl töltödjön be a DOS.

remote console

Távoli konzol

Képesség, mely a szerver konzolját egy munkaállomásra áthelyezi.

remote reset

Távoli rendszerindítás

Egy program, amely a lemez nélküli munkaállomásokon a távoli rendszertöltést, a DOS betöltését elvégzi. Általában PROM-ban tárolt.

rename inhibit attribute

Átnevezés tiltása attribútum

Egy állomány rendszer attribútum, mely egy állomány vagy katalógus átnevezését tiltja le.

rename right

Átnevezés jog

Objektum jog, mely egy objektum nevének megváltozását engedélyezi, a név tulajdonság megváltoztatásával.

replica

Replika

Az NDS partíció másolata. Fajtái: a Master, a Read/Write a Read/Only és a Subordinate Reference.

Synchronization

A partíciók replikáit szinkronizálni kell, a hibatürés fenntartása érdekében. A megfelelö változások végigvezetése a szinkronizálás.

resources

Eröforrások

A hálózat menedzselhetö részei.

restore

Visszaállítás

Egy elözöleg elmentett (backup) adatok visszaállítása.

rights

Jogok

Megkülönböztetünk NDS és állomány rendszer jogokat.

root directory

Gyökér, vagy fökatalógus

A hierarchikus katalógus-struktúra legfelsö szintje.

[root] object

Gyökér objektum

A legfelsö NDS szint.

router

Egy hálózati eszköz, mely különbözö típusú kábelezési rendszerek között is kapcsolatot képes teremteni és különbözö protokollokat képes kezelni.

 

S

salvageable files

Visszaállítható törölt állományok

A törölt állományok még visszaállíthatók (salvaged), amig azok végleg el nincsenek távolítva (purge) az állomány rendszerböl.

SCSI

(Small Computer System Interface)

Egy fizikai szabványleírás, mely eszközöket képes összekapcsolni egy vezérlö segítségével.

search drive

Keresö meghajtó

A kliens a keresö meghajtó összerendelés elvégzése után a PATH kiegészítéseként a végrehajtható állományokat ezekben a katalógusban is keresi. Lásd: MAP parancs

secondary time server

Másodlagos idö szerver

A munkaállomások idejét szinkronizálják, és ezeket pedig az Elsödleges, a Referenciaés az Egyetlen referencia szerverek szinkronizálnak.

security

Biztonság

A bejelentkezö, trustee jogosultságok, öröklödés, IRF, az attribútumok és az effektív jogok alkotta védelmi rendszer összefoglaló neve.

security equivalence

Biztonsági ekvivalencia

Objektumok jogosultságok más objektumokhoz való rendelése. Az állomány rendszer jogok is átadódnak.

serialization

Egyedi sorszámozás

A NetWare operációs rendszer képessége, amely az azonos sorozatszámú szerverek összekapcsolását teszi kényelmetlenné.

server

Szerver

Valamely szolgáltatást kiszolgálását teszi lehetövé. Ilyen pl. az állomány megosztás, a nyomtatás, stb.

shareable attribute

Megosztható attribútum

Egy állomány rendszer attribútum, amely állományok számára lehetövé teszi több felhasználó közötti megosztását.

single reference time server

Egyedi referencia szerver

Szerver, mely másodlagos idö szervereket és munkaállomásokat vezérel.

source

Forrás

Adat, állomány stb. kiindulási helye.

sparse file

Ritka állomány

Olyan állomány, mely több mint egy üres blokkot tartalmaz. Föleg adatbázisok lehetnek ilyenek.

subdirectory

Részkatalógus

Katalógus a katalógusban.

supervisor right

Rendszergazdai jog

A hálózatban mindenhez minden jog biztosít a tulajdonosa számára.

synchronization

Szinkronizáció

Replika és Idö szinkronizálás lehetséges. Lásd a címszavaknál.

system attribute

Rendszer attribútum

Egy állomány rendszer attribútum, amelyet az operációs rendszer számára készítettek.

system fault tolerance

Rendszer hibatqrö képesség

Lásd a könyvben.

system login script

Rendszer login script

Lásd. Login script.

 

T

tape backup unit

Szalagos háttértár

Általában egy külsö szalagos mentési eszköz, a NetWare állományrendszer és NDS vagy a munkaállomás adatait menthetjük rá.

target

Cél

A NetWare mentési eljárás során amely gép adatait mentjük, vagy amely adatait visszaállítjuk. Lásd még Host.

TCP/IP

(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)

Egy föleg a UNIX operációs rendszer használata miatt szabvánnyá vált széleskörben elterjedt protokoll. A NetWare operációs rendszer is képes a protokoll kezelésére.

termination

Lezárás

A kábeleket, csatlakozókat a specifikáció szerinti lezárással kell ellátni.

time synchronization

Idö szinkronizálás

Az NDS használatához elengedhetetlen módszer, mely a szerverek belsö óráját szinkronizálja. A különbözö idö szerverek használatával érhetjük el a megfelelö szinkronitást.

topology

Topológia

A hálózat fizikai megvalósítás típusa. Lehet csillag, gyürü, busz.

transaction tracking system (tts)

Tarnzakció követö rendszer

A NetWare szerver hibatürö képessége, mely a nem teljesen befejezett tranzakciókat törli, azaz az adatbázis elözö biztos állapotát állítja vissza.

transactional attribute

Tranzakcionális attribútum

Állomány rendszer attribútum, mely egy állomány számára beállítja a TTS védelmet.

trustee

Meghatalmazott

Konténer, objektum, felhasználó vagy csoport, amely megkap jogokat az állományokhoz vagy katalógusokhoz vagy objektumokhoz a számára szükséges tevékenység elvégzéséhez. Az objektumot az állomány, katalógus, objektum trustee-jának hívják. A jogosultságok taglalásánál lásd részletesen.

turbo fat index table

Speciális FAT tábla index, mely nagy állományok esetén biztosítja a gyors elérést.

 

U

uninterruptible power supply (ups)

Szünetmentes áramforrás

A szervert képes értesíteni a hálózatkimaradásról, miközben meghatározott ideig fenntartja a hálózatot.

unknowN object

Ismeretlen objektum

Az NDS rongálódott, vagy ismeretlen eredetü levél objektuma.

unicode

Karakter specifikáció, mely a karakterek ábrázolását 16 biten (2 Byte-on) valósítja meg. A DOS a karaktereket 8 biten ábrázolja, tehát konverter állományok végzik a DOS code page és a unicode átalakításokat. Pl.
852_UNI.036 végzi a 852 cp -> unicode átalakítást, a
UNI_852.036 pedig a unicode -> 852 cp átalakítást végzi.

unix client

A hálózatba bekapcsolt UNIX op.rendszerü számítógép. Képes a TCP/IP és az IPX/SPX protokollok továbbítására, ezeken keresztül éri el a NetWare szervereket is.

upgrade

Frissítés

Folyamat, amely egy korai NetWare verziót kicserél egy korszerü, legújabb verzióra. Több módszere van, a könyv részletesen taglalja.

ups monitoring

A szerver folyamatosan ellenörzi a rákapcsolt UPS-t , hogy megfelelöen müködik-e.

user login script

A felhasználó saját login scriptje, mely a bejelentkezéskor végrehajtódik. Lásd még Login script.

user object

Felhasználó objektum

Az NDS levél objektuma, mely egy felhasználót jelképez.

user template

Olyan felhasználói objektum, mely alapján az új felhasználó objektum elkészítése könnyebbé válik, mert a felhasználó mint alapértelmezett objektum definíciót kapja meg e user template tulajdonságait.

utilities

Segédprogramok

A könnyebb müködést teszik lehetövé. Lehetnek munkaállomás és szerver programok, külön fejezetben foglalkozunk velük.

V

virtual loadable module (VLM)

A munkaállomáson betölthetö modulok, amelyek különbözö tevékenység ellátására szolgálnak.

volume

Kötet (Volum)

A merev lemez fizikai része, meghatározott kapacitással. A legmagasabb katalógus struktúra szint. Több merev lemezen is elhelyezkedhet. A katalógusok több logikai részre osztják.

volume object

Kötet objektum

A hálózatban található fizikai kötetet reprezentáló levél objektum.

volume segments

Kötet szegmensek

A kötete fizikai részei, 32 lehet maximum.Egy NetWare lemezpartíció max 8 kötet szegmenset tartalmazhat..

Vissza: NetWare 4

Copyright © 1996 NeTeN Számítástechnikai Bt
Last modified: January 05, 1997